Další

Příspěvky pro důchodce v únoru 2024: Co lze získat?

Příspěvky pro důchodce v únoru 2024: Co lze získat?

Senioři, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci, mohou využít řadu podpůrných opatření. O mnohých z nich přitom nevědí. O co všechno si mají možnost žádat?

Na co všechno mají senioři nárok v roce 2024

Ceny energií stoupají, například elektřina je dle statistik nyní až o třetinu dražší. Ceny některých potravin za poslední rok vzrostly téměř na dvojnásobek, pomyslnými rekordmany byly třeba vejce, kde došlo ke zdražení o 63 %.

Tato situace tíživě dopadá na řadu lidí. Zvláště zranitelnou skupinu tvoří senioři. Ti přitom mohou využít různé formy podpory a příspěvků. O co všechno je možné si požádat a jakým způsobem?

 • zvláštní příspěvky k důchodu
 • příspěvek na bydlení
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči

Zvláštní příspěvek k důchodu

Jedná se o příspěvek, u kterého je legislativní nárok vymezen konkrétně zákonem č. 357/2005 Sb.

Na tento typ příspěvku mají dle ČSSZ nárok:

 • účastníci odboje z období II. světové války
 • účastníci povstání v květnu 1945
 • osoby mimosoudně rehabilitované
 • vdovci a vdovy po výše uvedených

Žádost se podává písemnou písemnou formou u orgánu, který dotčené osobě vyplácí důchod z českého důchodového pojištění, tedy přímo u ČSSZ.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen ke krytí nákladů na bydlení pro osoby s nízkými příjmy. Požádat o něj může vlastník, nájemce i podnájemce.

Obecně lze říci, že aby nárok na příspěvek na bydlení vznikl, kalkuluje se poměr příjmů a výdajů na bydlení dle následujícího vzorce:

 • příjem × 0,30 < náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení vzniká

V tomto případě se o příspěvek žádá na místě příslušném kontaktním pracovišti tuzemského úřadu práce.

seniorky móda leden 2024

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Další stupeň podpůrných opatření tvoí dávky pomoci v hmotné nouzi. Obecně se jako definice hmotné nouze uvádí, že sociální a majetkové poměry konkrétního jednotlivce neumožňují uspokojení základních životních potřeb.

Ty se dělí na následující samostatné dávky:

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí

Nárok vzniká, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Doplatek na bydlení

Nárok vzniká, pakliže nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení pro uhrazení nákladů na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

Nárok vzniká, jestliže nejsou naplněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví.

Opět je potřeba o tyto dávky požádat na příslušné pobočce úřadu práce.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je definován jako podpora pro osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Tato pomoc může být zajištěna profesionálně, například poskytovatelem sociálních služeb, ale i laicky blízkou osobou.

Do spektra základních životních potřeb spadají následující oblasti: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Žádost se stejně jako v předcházejících případech podává na kontaktním pracovišti přísluišné krajské pobočky úřadu práce.